Povinné informace


1. Oficiální název
Obec Podluhy

2. Důvod a způsob založení
Obec Podluhy vznikla na základě Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení §11 zák.č. 367/1990Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné zněnízákona č. 410/1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právnícuvztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.

3. Organizační struktura
Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty, účetní a výpomocí zaměstnanců na dohody

4. Kontaktní spojení

e-mail obec Podluhy epodatelna@obecpodluhy.cz
elektronická podatelna epodatelna@obecpodluhy.cz
datové schránky pqkb4zc
internetové stránky www.obecpodluhy.cz
č.ú. Komerční banka 5127131/0100
adresa Podluhy 51, 26801 Hořovice
telefon 311 514 722
telefon,fax
mobil starosta 775 579 885
mobil místostarosta 724 181 076
mobil účetní 775 579 910

5. Případné platby můžete poukázat
č.ú. 5127131/0100 KB Hořovice

6. IČO
Identifikační číslo organizace (IČO) 00233731

7. DIČ
Daňové Identifikační číslo (DIČ) obec Podluhy není plátcem DPH

8. Rozpočet
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu je v kategorii „Rozpočet

9. Žádosti o informace
Poskytování informací, příjem podání

Obec Podluhy 51, 26801 Hořovice
Úřední hodiny
Pondělí, sředa
8-12:00 13-17:00
tel.: +420 311 514 722

10. Příjem žádostí a další podání
Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti,podnětu či jiného dožádání a dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí, případně vydaná obecním úřadem, je kancelář starosty obce na adrese Obec Podluhy 51, 26801 Hořovice

11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek, proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

12. Formuláře
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat je kategorii „Dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy

14. Úhrady za poskytování informací
Při podání žádosti o podaní informace bude občan seznámen s předpokládanou cenou za podané informace, která nepřesáhne uvedené částky. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuSazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím.
Náklady na vyhledání a zpracování informací (pouze v případě informací, které je nutno vyhledatv archivu):
Za každou započatou hodinu výkonu 200 Kč, maximálně však 300 Kč.
Obecní úřad si vyhrazuje zvýšit poplatek za informace, které budou zvláště náročné na vyhledání, až na částku 1.000 Kč

Kopírování dokladů
do 5 ks je pro obyvatele obce zdarma
nad 5 ks 1,50 Kč / ks
Služby za počítačovou tiskárnu
Stejné smluvní ceny jako za kopírování dokladů

Předávání údajů a dat na počítačových disketách 3,5 a CD
1 ks disketa 15 Kč
1 ks CD 50Kč
Uvedené sazby zahrnují DPH

15. Výroční zpráva o plnění zákona č.166/1999 Sb.
výroční zpráva 2006
výroční zpráva 2007
výroční zpráva 2008
výroční zpráva 2009
výroční zpráva 2010
výroční zpráva 2011
výroční zpráva 2012
výroční zpráva 2013
výroční zpráva 2014
výroční zpráva 2015
výroční zpráva 2016
výroční zpráva 2017
výroční zpráva 2018
výroční zpráva 2019
výroční zpráva 2020

16. Seznam organizací
Mateřská škola – příspěvková organizace
17. Spolky
Dohlížecí výbor Jednoty Hořovice
TJ Sparta
Myslivecký spolek Podluhy

18. Vzor licenčních smluv

19. Výhradní licence