Výroční zpráva o plnění zákona č.166/1999 Sb. 2009

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Podluhy

„Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2009“ 0
  0
a) počet písemně podaných žádostí o informace:  0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0
c) opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí     v oblasti  poskytování informaci:  0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona:      0
e) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

V průběhu roku 2009 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

V Podluhách dne 15.1.2010