Sazebník úhrad písemností a úkonů

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny, uvedené v sazebníku.

Určující podmínky
– Zveřejňování informací provádí obec na své náklady
– Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši
úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená)
poskytování informací podle níže uvedeného sazebníku
– Ceny uvedeného v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a
výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku
správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů
– Zpracování žádosti je podmíněno potvrzením souhlasu žadatele s předběžnou cenou za
vyhledání, zpracování a poskytnutí informací
– Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady
– Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku

Úhrady za poskytování informací
Při podání žádosti o podaní informace bude občan seznámen s předpokládanou cenou za podané informace, která nepřesáhne uvedené částky. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.
Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuSazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím.
Náklady na vyhledání a zpracování informací (pouze v případě informací, které je nutno vyhledat v archivu):
Za každou započatou hodinu výkonu 200 Kč, maximálně však 300 Kč.
Obecní úřad si vyhrazuje zvýšit poplatek za informace, které budou zvláště náročné na vyhledání, až na částku 1.000 Kč

Kopírování dokladů
do 5 ks je pro obyvatele obce zdarma
nad 5 ks 1,50 Kč / ks

Služby za počítačovou tiskárnu
Stejné smluvní ceny jako za kopírování dokladů

Předávání údajů a dat na počítačových disketách 3,5 a CD
1 ks disketa 15 Kč
1 ks CD 50Kč
Uvedené sazby zahrnují DPH

Telefonní poplatky
(fax,internet) dle platného ceníku poskytovatelů služeb

Práce s archiváliemi
Dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

Další náklady
Samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku
poskytovatele

Cestovní náhrady
Dle sazeb podle zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách ve
znění pozdějších předpisů

Ostatní prokazatelné náklady
Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ,
případně bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace.