Podluhy


SOUČASNOST

Podluhy jsou malou klidnou vesničkou v regiónu Hořovicka a svojí polohu v krajinné oblasti Brd jsou i s veškerými nedostatky a obtížemi stále lokalitou vyhledávanou zájemnci o rekreační i stálý pobyt, houbaření, sběr lesních plodů, ale i příjemných procházek v okolních lesích.

Nejnákladnější a pro obec nejvýznamější byly investiční akce – zřízení vodovodu a kanalizace, končící v současné době zřízením čističky odpadních vod. Tyto akce probíhaly od r. 1967 až do dnešních dnů. Svojí finační náročností pak zančně omezovaly možnost zaměřit se na další potřebné záměry v oblasti obnovy obce, které bylo nutné odkládat a jejich řešení nás čeká ještě v mnoha příštích létech. V posledních třech letech se podařilo získávat dotace a opravit některé místní komunikace a opravit MŠ dle nových hyg. norem. Přes veškeré obtíže byla vždy maximální snaha zastupitelstva obce materiálně, organizačně i finančně pomáhat všem místním organizacím a jimi pořadáným akcím.

ROZVOJ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI OBCE
Obec POdluhy je tradiční vesnicí se zástavbou rodinných domků a kromě tří bytových domů nemá další významnější stavbu. V obci žije 600 trvale bydlících obyvatel, cca 260 osob je ekonomicky činných, převážně dojíždějících za prací do Hořovic, Komárova, průmyslové zóny Žebrák a Prahy.

V obci působí sokromé firmy v oblastech strojírenské výroby, dopravy, truhlářství, pneuservis, rámování a paspartování obrazů, krmení pro akvarijní rybičky, drátěný program a elektroinstalace. V těchto podnikatelských firmách je zaměstnáno cca 35 místních pracovníků.

Ve vlastnictví obce jsou čtyři budovy – obecní úřad, mateřské školy, obecního domku a kapličky. Dále obec vlastní nezastavěné pozemky, pozemky lesa a rybníky. Dále pak do vlastnictví obce připadají vnitřní komunikace, parky, mosty a studny. Z movitého majetku pak zejména kanalizační rozvod odpadních vod a od roku 2004 ČOV.

K údržbě tohoto majetku obec vlastní pouze lehké mechanizmy a přenosné nástroje. S náročnou údržbou je odkázána na sjednání prací dodavatelských firem. Sportovní areál je ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sparta Podluhy.

OBLAST OBNOVY A ÚDRŽBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Školství – obec nemá základní školu a tak populace spadající do povinné školní docházky je odkázaná k dojíždění do Hořovic, což sebou přináší povinnost úhrady neinvestičních nákladů na každého žáka. Mateřská školka je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace s dotacemi od zřizovatele (obce) na provoz a dotacemi na mzdové prostředky od Kraj.úřadu Střed.kraje. Budova MŠ a vnitřní vybavení je ve vlastnictví obce, která je pronajata přísp. organizaci. Školku navštěvují i děti z okolních obcí.

Sport – v obci zaznamenal v minulosti značných úspěchů a pro tuto činnost je vytvořeno i dostatečné materiální zázemí. Proto zastupitelstvo s navázáním na tuto tradici bere za jeden z předních úkolů a vyvine potřebné úsilí, zejména v organizační pomoci tělovýchovné jednotě získat pro sport nové zájemce a svými výsledky pak vrátit obci bývalý věhlas.

Zdravotnictví – obec je v oblasti zdravotnické péče odkázána na služby lékařů a Nemocnice v Hořovicích. Nemocnici je každoročně poskytován příspěvek. K úrovni zdravotnických služeb není z řad občanské veřejnosti negativních připomínek.

Služby – v obci jsou zajišťovány převážně prostřednictvím prodejny Jednoty Hořovice. O činnost této organizace se stará dohlížecí výbor Jednoty. Sortiment a úroveň těchto služeb je dobrá. Pohostinská činnost je provozována ve dvou soukromých pohostinstvích. Další služby poskytují místní drobní podnikatelé. Na ostatní služby jsou občané odkázáni v Hořovicích a okolí.

Doprava – dopravní služby místního dopravního okruhu Hořovice jsou zajišťovány společností PROBOTRANS Beroun. Případné připomínky ke spojení k vlakovému nádraží a do nemocnice jsou uspokojivě řešeny. Jiné dopravní služby obec nemá, a tak jsou občané odkázani na využívání vlastních dopravních vozidel.

Území obce – obec je situována po obouch stranách Podlužského potoka, má dvě klasické návsi nepravidelného tvaru, prvou poblíž staré a památné kapličky zasvěcené sv. Floriánovi (patronu ohně a hasičů) a druhou v horní části obce zvanou „Draha“. Dále zástavba obce tvoří části „U dvora, Náves, Za fořtovnou, Plácek a Na bráně“. Dle již schváleného územního plánu je zástavba uvažována v lokalitách Na bráně, při cestě do Hvozdců a U dvora poblíž MŠ, což představuje cca dvacet stavebních parcel. O zástavbu je značný zájem, avšak negativně ji ovlivňují chybějící inženýrské sítě, komunikace a majetek v soukromém vlastnictví.

PÉČE O VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, KRAJINNOU OBLAST
Obec svojí polohou se pojí k charakteru krajiny – podhůří brdské vrchoviny. Na současném stavu je patrný nešetrný zásah úpravy parků, zejména nevhodným směšováním porostů v parcích. Malý park na návsi byl v roce 2005 zahradním architektem upraven. Byl ponechám zdravý vysoký smrk, který byl poprvé na vánoce osvětlen. Obec zamezila nepovolenou skládku u Krejcárku vysokým valem a neprůjezdností.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Obec svojí polohou je průjezdná pouze účelově k hospodářskému využití lesa a od r. 2002 pak ve směru do obce Hvozdec. Přesto dopravní situace je zde až nepředstavitelně předimenzovaná, Zejména se tak děje průjezdem a parkováním vozidel místních podnikatelů autodopravců, zaměstnanců-řidičů dopravních a obchodních firem, přechodnými návštěvníky, zejména lesa v době sběru hub a lesních plodů, konečně i občany, vlastníky vozidel bez vlastních garáží, kteří celoročně parkují na úzkých vozovkách. V současné době je dopravní značení i na obecních komunikacích. Všeobecně lze konstatovat, že průjezdní vozovky mají postačující parametry, což nelze tvrdit o místních komunikacích, které jsou úzké, podkladově nezpevněné, mají sice asfaltový povrch, avšak k těžkotonážnímu provozu nejsou přizpůsobeny. Vozovky jsou narušované jednak provozem vozidel a dále častým havarijním stavem vodovního rozvodu v obci, který vlastní VAK Beroun.