Na Felbabce se vytváří ráj pro kuňku žlutobřichou 

2017-10-09 09:19:55 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Karolína Šůlová © ©

Kuňce žlutobřiché, vzácné žabce, totiž vyhovuje otevřená krajina se strženými drny trávy, výmoly, tůňkami a sítí cest. Právě takovou včera pomáhala vytvořit za pomoci vojenské techniky na zarůstající evropsky významné lokalitě Felbabka Armáda ČR. Akci iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram. Jejich pracovníci celou akci řídili, vymezili trasy a zvolili optimální termín provedení. 

Foto

Kuňka žlutobřichá v obranném postoji.
(Foto Mgr. Bohumil Fišer)

Bez lidské činnosti by krajina Brd zarostla lesem a vymizela by řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Kuňka žlutobřichá je jedním z nich. Způsobů, jak zdejší krajinu udržet pestrou, je celá řada. Na některých místech se obnovila pastva a kosení, na jiných – třeba právě na Felbabce – se využívá vojenská technika. Pro obnovu vzácných stanovišť ochrana přírody v některých případech využívá i řízené požáry.

„Pro kuňky v podstatě není lepší prostředí než soustava zaplavených vyježděných kolejí, kaluží a tůní v částečně prostupném terénu. To prospívá nejen kuňkám – díky narušení terénu se zde dokáží uplatnit i méně konkurenčně zdatné druhy rostlin, suchozemská i vodní stanoviště jsou obývána širokou škálou bezobratlých, drobné vodní plochy využívá k rozmnožování i celá řada dalších druhů obojživelníků, dobře osluněné odlesněné plochy a okraje cest jsou rájem pro plazy,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy.

 

Kuňka žlutobřichá
patří mezi ohrožené živočichy nejen u nás, ale v celé Evropě. Z naší krajiny postupně mizí, protože ubývají tůňky či blátivé kaluže, které s oblibou vyhledává. Neprospívá jí ani zarůstání podmáčených míst vysokou travou, ve které se obtížně pohybuje. K životu potřebuje drobné vodní plochy ve spojení s narušovaným a obnažovaným půdním povrchem.

Místa, kde žije, proto chrání evropská soustava chráněných území Natura 2000. Více o evropsky významné lokalitě Felbabka najdete Zde a Zde.

 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Karolína Šůlová © ©